Historie

Het huidige Weduwen en Wezenfonds Amsterdam is de voortzetting van de Vereeniging tot Oprichting en instandhouding van het Protestantsch Weduwen en Wezenfonds die in 1874 in Amsterdam in het leven werd geroepen met het doel: ‘het verlenen van ondersteuning van protestantse weduwen en wezen, woonachtig te Amsterdam en randgemeenten van Amsterdam, zonder onderscheid van kerkgenootschap en godsdienstige richting’.

Het fonds werd opgericht in een tijd dat er vrijwel geen sociale voorzieningen waren en arbeidersgezinnen na het overlijden van de kostwinner afhankelijk waren van de gunst van de voormalig werkgever.

Vanaf 1881 was de belangrijkste activiteit van de vereniging het beheren en in stand houden van woningen voor weduwen, een werkinrichting en een kinderbewaarplaats in een huizencomplex aan de 2e Hugo de Grootstraat in Amsterdam.

Door de jaren heen veranderde het Fonds ingrijpend.

De tekst van de statuten werd voor het eerst in 1903 gemoderniseerd: aan het doel werd toegevoegd dat ook hulp kon worden geboden aan van tafel en bed gescheiden vrouwen.

Rond 1930 werd het complex verkocht; het daarmee verkregen kapitaal werd goed beheerd en de rentebaten werden aangewend om weduwen en wezen met financiële problemen bij te staan met een (incidentele) financiële gift.  Na WO II ontwikkelde Nederland  zich tot een land met goede sociale voorzieningen – de basis van de verzorgingsstaat werd gelegd met wetten als de Algemene Weduwen en Wezenwet (1959) en de Algemene Bijstandswet (1965). Die ontwikkelingen hadden een vergaande omslag tot gevolg in doelstelling en werkwijze van het fond. De oorspronkelijke doelstelling werd in 1960 uitgebreid met: Zich tevens het lot aantrekken van protestantse van tafel en bed gescheiden vrouwen, verlaten vrouwen en ongehuwde moeders, die met de zorg voor minderjarige kinderen zijn belast.

In het eerste decennium van de 21e eeuw groeide het fonds naar de huidige werkwijze: aanvragen voor financiële ondersteuning worden uitsluitend gedaan door medewerkers van erkende welzijnsorganisaties en kerkelijke diaconieën; de bestuursleden beoordelen hun aanvragen en koppelen hun besluit terug aan de professionele aanvragers. Het fonds weet zich op die manier ervan verzekerd dat de aanvragen geen incident zijn, maar onderdeel van een hulpverleningstraject door betrokken professionals die de cliënten goed kennen.

Huidige doelgroep

Tegenwoordig kunnen aanvragen worden ingediend ten behoeve van in Amsterdam woonachtige

  • alleenstaande ouders met minderjarige kinderen, dan wel kinderen jonger dan 23 jaar die bezig zijn een startkwalificatie te verwerven (mbo-opleiding)
  • alleenstaande minderjarigen,
  • oudere (55+), alleenstaande kwetsbare vrouwen en mannen.

In tegenstelling tot wat de naam van het Fonds doet vermoeden, beperkt de ondersteuning door het Weduwen en Wezenfonds zich dus niet tot weduwen en wezen. Aan de oorspronkelijke intentie is vastgehouden met de primaire doelgroep: alleenstaande ouders met minderjarige thuiswonende kinderen, die op- of onder de armoedegrens leven.

Download hier een uitgebreidere geschiedenis van het Weduwen en Wezenfonds.