Waarom een privacyverklaring?

Met deze privacy verklaring voldoet het Weduwen en Wezenfonds Amsterdam aan de   Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)  In dit document is ook de basisinformatie over de privacy en informatiebeveiliging samengevat. Alle medewerkers van het Weduwen- en Wezenfonds Amsterdam zijn  hiervan op de hoogte.

Wat is privacy?
 • Het recht om met rust gelaten te worden
 • Het recht gegevens over jezelf te controleren

Het recht op privacy is een fundamenteel mensenrecht en grondrecht.

De vijf uitgangpunten van deze privacyverklaring
 • Doelbepaling en –binding: Het Weduwen- en Wezenfonds bepaalt vooraf met welk doel persoonsgegevens worden gebruikt en zorgt ervoor dat de gegevens niet voor andere doeleinden worden.
 • Grondslag: Het Weduwen- en Wezenfonds heeft een geldige reden om gegevens op te slaan namelijk wetgeving, gerechtvaardigd belang, toestemming cliënt en/of vitaal belang.
 • Data-minimalisatie: Het Weduwen- en Wezenfonds bewaart alleen gegevens die noodzakelijk zijn. De gegevens worden niet langer dan noodzakelijk bewaard
 • Transparantie: Het Weduwen- en Wezenfonds informeert betrokkenen over het gebruik en beheer van de persoonsgegevens. Betrokkenen hebben recht om te weten welke informatie het betreft.
 • Data-integriteit: Het Weduwen- en Wezenfonds waarborgt  dat de te verwerken persoonsgegevens worden gehanteerd, zoals door de aanvrager aangeleverd.

Contactgegevens

 • Webadres : https://www.weduwenenwezenfonds.nl/
 • Postadres: Weduwen en Wezenfonds, Stuurmankade 354, 1019 WE Amsterdam
 • Mevrouw M.J. Doolaard is de Functionaris Gegevensbescherming van het Weduwen- en Wezenfonds Amsterdam. Zij is schriftelijk te bereiken via info@weduwenenwezenfonds.nl .

Persoonsgegevens die wij verwerken

Het Weduwen- en Wezenfonds Amsterdam verwerkt  uitsluitend persoonsgegevens die door of namens erkende hulpverlenende instanties  worden verstrekt in het kader van aanvraag voor financiële ondersteuning van cliënten.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Gegevens hulpverlener/instelling

 • Naam aanvragende instelling
 • Adresgegevens instelling
 • Bankgegevens aanvragende instelling
 • Voor- en achternaam hulpverlener
 • E-mailadres en telefoonnummer hulpverlener
 • IP adres

Gegevens cliënt van aanvragende instelling

 • Voor- en achternaam
 • Burgerlijke staat
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Naam en leeftijd van betrokken kinderen
 • Overige persoonsgegevens die de aanvragende instantie aanreikt in een eventuele aanvulling of toelichting op de aanvraag.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Het Weduwen- en Wezenfonds Amsterdam verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens afkomstig van hulpverlenende instanties

 • Inkomen en schulden
 • Gezondheid
 • Gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens

Het  Weduwen- en Wezenfonds Amsterdam verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:
 • Beoordeling en besluitvorming over aanvraag tot ondersteuning door een hulpverlenende instantie.
 • Het financieel afhandelen van die aanvraag
 • Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is voor de besluitvorming en/of om de dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Om aanvragers te informeren over ons genomen besluit en/of wijzigingen van de diensten
Op basis van de volgende grondslagen:
 • Wetgeving: De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust.
 • Het gerechtvaardigd belg is dat de het Weduwen- en Wezenfons de gegevens nodig heeft om een aanvraag tot financiële steun te kunnen beoordelen.
 • Het weduwen- en Wezenfonds gaat er vanuit dat de aanvrager toestemming heeft van de client om de benodigde persoonsgegevens in het kader van een aanvraag om financiële ondersteuning aan te reiken aan het fonds.

Geautomatiseerde besluitvorming

Het Weduwen- en Wezenfonds Amsterdam neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens

Het Weduwen- en Wezenfonds Amsterdam bewaart de aangeleverde  persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld en om te voldoen aan wettelijke bewaarplicht, in de regel  5 jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden

Het Weduwen- en Wezenfonds Amsterdam verstrekt uitsluitend aan derden als dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting.  Verder wordt de beslissing over een aanvraag aan de hulpverlenende instantie bekend gemaakt.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Het Weduwen- en Wezenfonds Amsgterdam gebruikt uitsluitend technische en functionele.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht:

 • Op informatie over welke gegevens het Weduwen- en Wezenfonds Amsterdam van u opslaat
 • Om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen
 • Zich te verzetten tegen verwerking van persoonsgegevens
 • Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door het Weduwen- en Wezenfonds Amsterdam en op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij het fonds een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij in een papieren archief bewaren, in te zien.

Hoe kunt u van dit recht gebruikmaken?

Aanvragen voor  inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdragen, verzet tegen verwerking persoonsgegevens, een verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens, kunnen alleen schriftelijk of per mail ingediend worden bij  het Weduwen- en Wezenfonds Amsterdam .

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, dient  u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.  Binnen vier weken wordt op uw verzoek gereageerd

Het Weduwen- en Wezenfonds Amsterdam wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit- persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Het Weduwen- en Wezenfonds Amsterdam neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact via info@weduwenenwezenfonds.nl